Konfidencialumo politika

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas – Eurosafe LT, UAB, juridinio asmens kodas 304639991; registruotos buveinės adresas: Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius; telefonas: +370 605 51555; el. paŠtas: seifas@eurosafe.lt (toliau – „Bendrovė“ arba „Mes“).


Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi Šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (www.euro-seifai.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

Duomenų subjektai Šioje Privatumo politikoje toliau gali būti vadinami „Lankytojai“ arba „Jūs“.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Lankytojus, kokias teises jie turi.
Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas narŠymą svetainėje, Jūs (svetainės Lankytojas) patvirtinate, kad susipažinote su Šia Privatumo politika, supratote jos nuostatas ir su jomis sutinkate.

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūsų duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai, saugojimo laikotarpis, duomenų kategorijos, kurias tvarko Bendrovė

Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytomis sąlygomis:

Tikslas

Pagrindas

Duomenų kategorijos

Saugojimo laikotarpis

Būtinumas pateikti duomenis

Svetainės funkcionalumo užtikrinimas

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso (svetainės funkcionalumo užtikrinimo)

Nurodytos prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 1 – 2)

Nurodytas prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 1 – 2)

Būtina (Nepateikus duomenų gali sulėtėti narŠymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie svetainės.)

Svetainės lankytojo parinkčių iŠsaugojimas

Jūsų sutikimas

Nurodytos prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 6 –7)

Nurodytas prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 6 –7)

Nebūtina

Statistikos rinkimas ir svetainės tobulinimas

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso (statistikos rinkimo ir svetainės tobulinimo)

Nurodytos prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 3 – 5)

Nurodytas prie atitinkamo slapuko ir panaŠios technologijos apraŠymo (Slapukai Nr. 3 – 5)

Nebūtina

Tiesioginė rinkodara – pasiūlyti prekes klientams

Jūsų sutikimas

Kontaktiniai duomenys

1 metai po sutikimo gavimo

Nebūtina

Atsakymai į užklausas tinklapyje (www.euro-seifai.lt)

Jūsų sutikimas

Kontaktiniai duomenys

Duomenys užklausoje

3 mėnesiai po užklausos gavimo

Nebūtina

(I) Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir įvykdymas

(II) Pirkimo-pardavimo duomenų saugojimas

Siekiant sudaryti ir įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį;

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą reikalavimus

Identifikaciniai, kontaktiniai duomenys, pirkimo duomenys, prekės pristatymo adresas, būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr., mokėjimo kortelės duomenis), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę Identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (pateikti duomenis galite tik gavę tokio asmens sutikimą).

(I) 1 metai po sutarties pasibaigimo

(II) 10 metų po sutarties pasibaigimo

Būtina tik žvaigždute pažymėtus duomenis (nepateikus duomenų negalėsime su Jumis sudaryti ar įvykdyti pirkimo-pardavimo sutarties)

Klientų paskyrų el. Parduotuvėje administravimas

Įvykdyti naudojimosi el. parduotuve (paskyros administravimu) sutartį

Identifikaciniai, kontaktiniai duomenys, pirkimo istorijos duomenys, prekės pristatymo adresas, būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant mokėjimo kortelės duomenis)

3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos

Būtina tik žvaigždute pažymėtus duomenis (nepateikus duomenų negalėsime Jums suteikti ir administruoti Jūsų asmeninės paskyros el. parduotuvėje)

Sukčiavimo prevencija ir nustatymas

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso (sukčiavimo prevencijos ir nustatymo)

Identifikaciniai, kontaktiniai duomenys, pirkimo duomenys, prekės pristatymo adresas, būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr., mokėjimo kortelės duomenis), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę Identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (pateikti duomenis galite tik gavę tokio asmens sutikimą).

Ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (deŠimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).

Tvarkome Jūsų jau turimus duomenis. Būtina (Nepateikus duomenų negalėsime užkirsti kelio sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir svetainę)

Skolų administravimas, iŠieŠkojimas.

Teisėtas interesas, jog prievolės Bendrovei būtų įvykdytos.

Kontaktiniai/identifikaciniai Asmens duomenys; duomenis apie Šeimyninę

padėtį; duomenys apie turimą turtą; duomenys apie mokėjimus / skolas;

duomenys apie objektą, į kurį tiekiamos prekės,

10 metų nuo skolos padengimo ar iŠieŠkojimo dienos (t.y. baigus mokėjimus)

Būtina (Nepateikus duomenų negalėsime užtikrinti prievolių Bendrovei įvykdymo)

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiŠkių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpį mes nustatome remdamiesi tokiais kriterijais:

 • kiek laiko tokios informacijos reikia tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta ir tvarkoma;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mums taikomus teisinius reikalavimus;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • kiek laiko Jūs mums leidote (savo sutikimu ar kitaip) naudoti tokią informaciją apie Jus.

Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo iŠsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panaŠiais tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Slapukai ir panaŠios technologijos

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių kilobaitų dydžio), kuriuos Jūsų narŠyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planŠetėje arba kitame iŠmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainę Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba užtikrinamas interneto svetainės funkcionalumas, bei prisitaikymas prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikant Jūsų įrenginio ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiŠkai naudotis mūsų interneto svetaine. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą dėl kitų slapukų naudojimo, to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės kalbai iŠsaugoti. Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiŠkai įsiminti Jūsų registracijos duomenis ir atlieka panaŠias interneto tinklapio Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą, ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informacija gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausius svetainės lankytojų skaitytus straipsnius ar lankomus svetainės puslapius.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite žemiau pateiktoje lentelėje:

Nr.

Slapuko
kategorija

Slapuko
pavadinimas

Slapuko
tikslas

Slapuko renkami duomenys

Slapuko saugojimo
terminas

1

Techninis

__cfduid

Užtikrina svetainės apsaugos veikimą

?

1 metus

2

Techninis

OCSESSID

Užtikrina svetainės veikimą

Lankytojo ID numeris

Iki prisijungimo sesijos pabaigos

3

Analitinis

_ga

Naudojama atskirti svetainės lankytojus.

Lankytojo ID numeris

2 metai

4

Analitinis

_gid

Naudojama atskirti svetainės lankytojus.

Atsitiktinai sugeneruotas lankytojo ID

24 valandos

5

Analitinis

_gat

Naudojamas iŠsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui.

-

1 minutė

6

Funkcinis

currency

Naudojama įsiminti lankytojo valiutos parinktis.

?

1 mėnuo

7

Funkcinis

language

Naudojama įsiminti lankytojo kalbos parinktis.

?

1 mėnuo

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti Šiais būdais:

 • neiŠtrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto narŠyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • praneŠime apie slapukuspaspaudę žymą „Sutinku“.

Jūs galite bet kuriuo metu atŠaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto narŠyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto narŠyklės. IŠsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Kai kuriais atvejais, ypač jei iŠjungsite būtinuosius techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos iŠtrinsite, gali sulėtėti narŠymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės.

Mūsų interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ paslaugą, kurios pagalba renka duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja mūsų svetainę.

Tarp „Google Analytics“ renkamų duomenų gali būti Jūsų interneto prieigos IP adresas, Jūsų įrenginio MAC adresas, apsilankymo svetainėje data ir laikas, trukmė, lankyti svetainės puslapiai, narŠymui internete naudojami įrenginiai, programos ir pan., duomenys apie svetainę arba taikomąją programą, iŠ kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL).

GOOGLE IRELAND LIMITED (juridinio asmens kodas – 477441, registruota buveinė – GORDON HOUSE BARROW STREET, DUBLIN 4, Ireland) valdoma informacija gali būti perduota arba persiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas (ne jūsų gyvenamosios vietos) valstybes, arba jose saugoma ar tvarkoma Google Analytics privatumo politikoje apraŠytais tikslais.

Kiek mes žinome, persiųsdama duomenis Google naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iŠ EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.

Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią Šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų narŠymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo narŠyklės papildinį.

Šaltiniai, iŠ kurių mes renkame Jūsų asmens duomenis

Bendrovė tvarko:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Bendrove, kreipiatės į mus praŠydami suteikti informaciją ir kt.;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laiŠką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje) ir kt.

Atvejai ir tretieji asmenys, kuriems mes atskleidžiame Jūsų duomenis

Bendrovė be Jūsų iŠankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, iŠskyrus žemiau apraŠytus atvejus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą – duomenų tvarkytojams. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryŠio paslaugas teikiančios įmonės ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus raŠytinius susitarimus.

Jeigu svetainėje pateiktoje užklausoje apraŠomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiŠki duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

Jeigu užklausą pateikėte dėl trečiųjų asmenų, su kuriais mes bendradarbiaujame, prekių ar paslaugų (pvz., gamintojai, importuotojai ir kt.), mes Jūsų užklausą galime perduoti administruoti ir nagrinėti atitinkamam prekių ar paslaugų teikėjui. Minimi prekių ar paslaugų teikėjai, nagrinėdami Jūsų užklausą, veikia kaip savarankiŠki duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal jų nustatytas sąlygas ir taisykles.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir iŠteklių saugumą, pareikŠti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Duomenys gali būti perduodami Šiems duomenų gavėjams: Valstybinei mokesčių inspekcijai, kiek tai susiję su teisės aktų reikalavimų vykdymu, advokatams, audito įmonėms, teismams, skolų iŠieŠkojimo bendrovėms.

Teritorijos ir jurisdikcijos, kuriose mes tvarkome jūsų asmens duomenis

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Mes Šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos narŠyklės informacija, kita su narŠyklės veikla ir narŠymu svetainėje susijusi informacija) narŠymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panaŠiomis paslaugomis, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopŠčiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukŠčiau minėtiems subjektams.

Duomenų saugumas

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, sunaikinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų pasirinkti duomenų tvarkytojai yra kruopŠčiai atrenkami, mes iŠ jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryŠiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

IŠorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į iŠorines svetaines – valstybės institucijų, naujienų portalų ar kt. svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iŠ svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad Šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už Šias politikas ar už Šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieŠ pateikdami asmens duomenis Šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

Teisės, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame Šiame Privatumo politikos skyriuje, todėl praŠome atidžiai jį perskaityti.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis


Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.

Didžiąją dalį Šios informacijos mes pateikiame Jums Šioje Privatumo politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Teisė iŠtaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti Šią informaciją pakeisti, patikslinti ar iŠtaisyti.

Teisė atŠaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atŠaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia praŠome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriŠkomis pastangomis mums pavyks iŠsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti praŠymus ir iŠtaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos iŠsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų praŠymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).

Teisė iŠtrinti duomenis (teisė būti pamirŠtam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, iŠnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę praŠyti, kad mes iŠtrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti Šia teise, pateikite raŠtiŠką praŠymą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieŠtaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ar su Jumis sudarytą sutartį ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.


Norėdami pasinaudoti Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytomis teisėmis pateikite raŠtiŠką praŠymą.

PraŠymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų praŠymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime praŠyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. paŠto adresą, tel. numerį ar kitus duomenis ir lyginti, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate tinkamas Duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą praŠymą. Tokiu atveju galite atvykti į Bendrovės buveinę ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikti savo praŠymą raŠtu.

Gavę Jūsų praŠymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukŠčiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų praŠymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą praŠymą. Atsižvelgdami į praŠymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų praŠymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, iŠskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs praŠysite Jums atsakyti kitu būdu.


Mes atsisakysime tenkinti Jūsų praŠymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raŠtu Jus informuodami.

Mūsų kontaktai ir rekvizitai

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

EUROSAFE LT, UAB

Juridinio asmens kodas 304639991

Buveinės adresas: Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius, Lietuvos Respublika

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite Šiais būdais:

Elektroniniu paŠtu: seifas@eurosafe.lt;
Telefonu: +370 605 51555;
Internetu: www.euro-seifai.lt
PaŠto korespondencijos adresas: Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.

Kitos nuostatos

Ši Privatumo politika gali būti Bendrovės bet kada atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, Ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d. (paskutinių pakeitimų data – 2019 m. vasario 14 d.).